Viper

Viper 4.1

Miễn phí
Checks the originality of a selected document
Người dùng đánh giá
3.7  (25 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
4.1.90 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Scan My Essay
Compares the text in your documents to what's written in a wide variety of other sources and discovers similarities. The tool includes over 10 billion resources and indicates exactly which areas of your text seem to be plagiarized as well as the document that they're similar to.
Viper là một chương trình đó sẽ kiểm tra giấy tờ của cho plagiarism, so sánh với hàng triệu người khác sẵn sàng qua Internet. It là một công cụ cần thiết nếu ông cần thảo luận án, không giấy tờ, có khả năng sẽ 100% tự do của plagiarism. Đó cũng là một công cụ tuyệt vời cho giáo viên và huấn luyện đó phải xem giấy tờ và chấp nhận họ.
Thông tin được cập nhật vào: